SVETA LV Temple Tyagaraja Aradhanam Jan 2017
SVETA Introduction by Sri Samavedam Shanmukha Sarma

Datta Jayanthi at SVETA LV Temple Dec 2016

Mridangam Performance by Sri Mridangam Jaya Bhaskar Oct 2015